PSP 7 RADOMSKO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1)    administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7, 97-500 Radomsko, ul. 11 Listopada 16, 44 685 44 34 reprezentowana przez Dyrektora Radosława Bartnika;

2)    z Inspektorem Ochrony Danych Jarosławem Olszowym można kontaktować się pod nr tel. 501 712 126 ;

3)    dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c RODO w celu realizacji zadań ustawowych  wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz aktów wykonawczych;

4)    w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3,  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru  danych.

5)    dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6)    ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7)    ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;

8)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

2018-06-15 17:49:52     Autor: mariola