PSP 7 RADOMSKO

Stypendia Prezydenta Miasta

Aktualne wymagania oraz wzory wniosków w sprawie przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Radomska za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne.
Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej miasta www.radomsko.pl/edukacja w zakładce stypendia.

Stypendia Udzielane są dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Miasta Radomska.

I. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom szkół podstawowych:

a) w odniesieniu do uczniów klas IV-V, jeżeli osiągnęli średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,70 oraz legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, lub jeżeli spełniają łącznie poniższe wymagania:

- uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,40;

- legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania;

- są laureatami lub zajęli czołowe miejsca (od I do III) w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

b) w odniesieniu do uczniów klas VI-VII, jeżeli osiągnęli średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,60 oraz legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, lub jeżeli spełniają łącznie poniższe wymagania:

- uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,30;

- legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania;

- są laureatami lub zajęli czołowe miejsca (od I do III) w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

c) w odniesieniu do uczniów klas VIII, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki:

- uzyskali średnią z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,20;

- legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania;

- są laureatami lub zajęli czołowe miejsca (od I do III) w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub na egzaminie ósmoklasisty uzyskali średnią ze wszystkich przedmiotów co najmniej na poziomie 90%.

II. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- uzyskali indywidualne czołowe miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach, festiwalach i turniejach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;

- uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,00;

- legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania.

WNIOSKODAWCA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ JEDEN RODZAJ STYPENDIUM

W załączniku wnioski o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Radosław Bartnik

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA 
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

2020-06-18 07:58:00        dodał(a): mariola